PER FÍ, UN PROGRAMA DE COMPTABILITAT FÀCIL I PENSAT PER LA RAMADERIA !!!!

Informática GTV: ReproGTV / OviGTV                                                              Ovi GTV

Lo nou
Productes
Preguntes freqüents
Informació
ReproGTV
OviGTV
ReproGTV lite

 

ESP

FRA

ENG


PROGRAMA DE GESTIÓ DE LA REPRODUCCIÓ, PRODUCCIÓ I
GENEALOGIA DE LA VACA LLETERA
 

 • Es pot emmagatzemar la informació fàcil i ràpidament.
 • Es pot processar la informació i obtenir dades útils, visuals i reals.
 • Es poden realitzar llistats que milloren el treball per el veterinari i per el ramader.
 • El temps dedicat a entrar dades es compensa amb els resultats.
 • Ara també amb utilitat per PDA per disposar de dades sobre els animals en qualsevol moment i lloc, així com introduir events i el control reproductiu. Al connectar-lo a l'ordinador es traspassen les dades i es posen al dia.
Entrada de dades (veure pantalla)
 • Tot des de la mateixa pantalla: Altes, baixes, parts, inseminacions, zels, exploracions, secats, diagnòstics, tractaments, control lleter, condició corporal,...
 • Al entrar dades d'una vaca, es poden visualitzar les dades entrades anteriorment.
 • Es pot veure i posar en gràfic les dades de producció. 
 • Es pot veure i posar en gràfic les dades de condició corporal.
Estadístiques
 • Índexs demogràfics: Ens dona una idea de l'estat de la explotació sobre la que volem treure els índex: (veure pantalla)
  • Nº de vaques i vedelles presents: per estat reproductiu, per edat, per nº de part, per dies post part,
  • Mitges: edat, nº part, DEL,... (veure pantalla)
  • % de Reposició: vaques que han parit per 1ª vegada en els últims 12 mesos.
  • % de Eliminació: vaques sacrificades en els últims 12 mesos.
  • Vaques pendents de sacrifici.
 • Indicadors de fertilitat global de vaques adultes: (des de l'últim part) (veure pantalla)
  • Nº de IA per vaca inseminada.
  • Nº de IA per vaca gestant.
  • Total de inseminacions /Nº vaques gestants .
  • Fertilitat i dies post part de la 1ª, 2ª, 3ª, +3ª IA
  • Interval Part -1ªIA: mitja i nº de vaques per trams (<40, 40-60, 60-80, 80-100,...)
  • % de vaques inseminades per primera vegada abans de 90 dies post part.
  • % de vaques encara no inseminades als 120 dies post part.
  • Interval Part - Fecundació: mitja, nº de vaques per trams i fertilitat de cada tram.
  • Estat de fecunditat: Es una formula:125 – (Interval Part fecundació) x % de fertilitat a la 1ªIA
  • Nº IA por vaca gestant 
  • % de vaques que han estat obertes més de 150 dies 
  • Previsió del interval entre parts.
Aquests índex (globals) es veuen afectats per les vaques presents pendents de sacrifici, per lo que hi ha una opció para separar aquestes vaques del càlcul.
 • Indicadors de fertilitat global de vedelles:
  • Nº de IA per vedella inseminada.
  • Nº de IA per vedella gestant.
  • Total de inseminacions per vedella gestant.
  • Fertilitat i edat de la 1ª, 2ª, 3ª, +3ª IA
  • Edat a la 1ªIA : mitja i nº de vedelles per trams (<40, 40-60, 60-80, 80-100,...)
  • % de vedelles inseminades per primera vegada abans de 15 mesos .
  • % de vedelles encara no inseminades als 20 mesos.
  • Edat Fecundació : mitja, nº de vedelles pr trams i fertilitat de cada tram.
  • % de vedelles que han estat obertes més de 18 mesos .
  • Previsió de edat mitja al part.
 • Index de fertilitat parcials (es poden treure per vaca, per vedella o mesclats):
  • Fertilitat per mesos: Permet veure mes a mes quantes vaques s'han inseminat i obtenir index parcials. (veure pantalla)
  • Fertilitat per mes del part: Permet seguir la evolució de las vaques que han parit en un mes determinat. (veure pantalla)
  • Fertilitat segons toro: Entre dues dates, es pot veure la efectivitat de cada toro. A més se pot veure en quines condiciones s'ha aplicat: per nº de IA, per quantitat de semen,...
  • Fertilitat del maneig: Entre dues dates, es pot veure la fertilitat per inseminador, per quantitat de dosis i per tractament aplicat, ja sigui per provocar el zel (sempre que es registri al entrar la inseminació) o per augmentar la fertilitat. (veure pantalla)
 • Indicadors complementaris:
  • Estadística de zels: Ens ofereix dades sobre la aparició del primer zel i sobre els intervals entre zels: Mitja de dies entre zel, % de zels detectats, i nº de zels per trams: menys de 18 dies (zels irregulars?), de 18 a 24 dies (zels normals?), de 25 a 37 dies (zels llargs?, morts embrionàries?) , de 38 a 46 dies (zels perdutss?, morts embrionàries?, vacas buides al diagnòstic?) i de més de 46 dies (avortaments?). Es pot sol·licitar la identificació dels animals de cada tram. També ens diu quantes vegades s'ha diagnosticat vaques com  a buides i quantes vaques han sigut inseminades després de haver sigut diagnosticades com prenyades. (veure pantalla)
  • Previsió de parts i DEL (dies en lactació) que ens ha de permetre conèixer com va a evolucionar la granja en un futur de 7-8 meses. Quantes vaques pariran cada mes, quantes vaques estaran en munyida, en quants DEL estaran i quantes estaran seques. La conseqüència d'una millora (o empitjorament) en els resultats reproductius es tradueixen aquí en més o menys vaques munyides de menys o més DEL; es a dir en més o menys llet per al ramader. (veure pantalla)
  • Baixes: Per a saber quantes vaques han sigut eliminades, las causes, la edat mitja, mitja de dies post part. Es manté un arxiu de malalties i causes de baixa amb el nº de casos i de baixes.
  • Condició corporal: A més de poder portar registres individuals, es poden fer gràfiques de CC entre 2 dates i/o de animals per estat reproductiu i producció.  (veure pantalla)
Totes las estadístiques son imprimibles, amb visualització prèvia i possibilitat de guardar en arxiu.
 

Llistats: També son amb visualització prèvia, i possibilitat de guardar en arxiu. (veure pantalla)

 • Control reproductiu : parametrizable per cada explotació. (veure pantalla)
 • Previsions : events predibles. Es poden programar tres events o tractaments abans del part i tres després. (ver pantalla)
 • Selectiu de animals: amb 20 opcions diferents
 • Ordenat per estat reproductiu (ver pantalla)
 • Parts i secats previstos
 • Impressió de fitxa por vaca
 • Llistat resumit de totes les estadístiques
 • Llistat de dades entrades,....
Llistats i Estadístiques de Producció lletera i mamitis: Es poden entrar els controles lleters manualment o a través de fitxer, per disquet o per internet. Es poden analitzar els controles lleters i lactacions: 
 • Per litres, per greix, per proteïna, per cèl·lules somàtiques, per urea,... (veure pantalla)
 • Per mes de lactació, per nº de part, per pati o grup, per pare, per producció,...
 • Curva de explotació (veure pantalla)
 • Previsions a 305 dies
 • Selecció de vaques amb problemes de cèl·lules somàtiques. (veure pantalla)
A més:
- Fitxer de Toros
- Fitxer de malaties
- Manteniment de arbre genealògic 
- Gestió de patis/grups
- Llibre de explotació,...
- Possibilitat de unir totes las vaques en una explotació i obtenir índex globals.
- Arxivar les dades estadístiques per a futures comparacions.
- Comparacions entre granges.
- Arxiu de tractaments.
- Tractaments col·lectives.
- Vaques en tractament. Retirada de llet.
- Estadística dels parts: mascles, femelles, bessosn, baixes, ...
- Anàlisis econòmic: cost del pròxim litre ...
- Índex de prenyes (Pregnancy rate) global, per mesos i per D.E.L.
- Entrada de qualificacions CONAFE des de arxiu
- Entrada ICO e index genètics vaques.
- Complet informe reproductiu.

- Estadístiques de malalties i baixes.
- Nou informe professional de mamitis
- Plena compatibilitat amb Windows 2000/XP de la nova versió ReproGTV 2002
- Pàgina de suport tècnic per a versions anteriors.
- Llibre de tractaments i receptes.
- Entrada de la implantació de embrions
- Entrada de diagnòstics de gestació en massa.
- Millores en el control de reproducció.
- Nous llistats.
- Estadístiques: índexs genètics (per pare, per any de naixement,...).
- Més interfaces per importar dades de control lleter.
- Nou interface per exportar les dades  a Afimilk.

 
 
 
Nuevo 
 Nous preus en Euros (Arrodonim a la baixa!)
Es pot entregar amb tots els animals donats d'alta i amb tot l'historial  (lactacions, genealogía, controls,... ) disponible en les següents associacions:FEFRIC, SEMEGA, AFO i ASCOL. 
Entrada de l cens d'animals a partir de l'arxiu de CONAFE i de la Xunta.
Creador tècnic de llistats i reports
Criteris de reposició: Filtrat de vaques susceptibles.
Importar lactacions  a partir de l'arxiu de CONAFE
Estadística de lactacions (per any, per pare, per any naixement...)
Importar dades de isagri windows
Informe cèl·lules somàtiques millorat
Corba de supervivència en estadística de baixes
Canvis en el Pregnancy Rate: detall vaques
Canvis a l'estadística de fertilitat
Nou llistat de lactacions per vaca i producció vitalicia
Llistar o no vedelles en control reprod.
Importar control lleter de ANABLE (Portugal), Afrival, IKT, Cantabria i format lliure csv.
Gestió de quota lechera
Llistat de Condició Corporal per vaca
Filtre del generador de llistats
Previsió demografia granja
Canvis estadística de CC
Corba de creixement i pes de vedelles
Simulador de estadístiques en data antiga
Estadística d'avortaments.
Previsió de llet/vaca, llet/tanc, baixes,... en la previsió de parts.
Nous gràfics de genètica.
Millora generacional.
Índex de stress climàtic....

VEURE MÉS MILLORES

 
ovigtv Ja disponible: OviGTV per Windows : programa de gestió per explotacions de oví / cabrum.
 

 

 
vaca  


Información de contacte:

Uniform Agri

 

 

 

Versió Windows:

Multiexplotació: 1280 € +IVA 

barra

Una explotació:
950 € +IVA
 

 

 

Serveis Tècnics:
 
 • Anàlisi de les dades de la granja i assessorament de gestió.
 • Assessorament genètic.
 • Formació.

 Principal | Lo nou | Productes | Preguntes freqüents | Informació | ReproGTV | OviGTV | ReproGTV lite

Página principal de Vetàrea

Copyright © 2009 [Grup Tècnic Veterinari de Maçanet SLP]. Reservados todos los derechos.
Última modificación: 14 de julio de 2011.